Bảng giá dich vụ Xem ngay! hoặc liên hệ: 0984.296.101 - 0973.806.551 - 0967.093.551Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty cổ phần?

Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty cổ phần?

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở nước ta, loại hình này cũng trải rộng ở rất nhiều lĩnh vực cũng như ngành nghề khác nhau. Hôm nay hãy để chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn để trả lời cho những câu hỏi xoay quanh khái niệm Cổ Phần.

Cổ phần là gì?

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất bằng nhau trong vốn điều lệ của công ty cổ phần. Đối với những công ty cổ phần đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì mệnh giá cổ phần phải thống nhất là 10.000 đồng. Giá chào bán cổ phần có thể khác mệnh giá ở trên, mức giá chào bán này sẽ do Hội đồng quản trị của công ty quyết định. 

Có những loại cổ phần nào?

Theo Điều 114 của Luật Doanh Nghiệp 2020, công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

 

Cổ phần phổ thông

Điều 114 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định “cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần”. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông (đây là những người chủ sở hữu của công ty cổ phần nên có quyền quyết định những vấn đề hệ trọng trong công ty). Cổ đông phổ thông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty.

Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông khác trong công ty và chỉ được chuyển nhượng cho người bên ngoài khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi nhưng cổ phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều 115 của Luật Doanh Nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền và lợi ích như sau:

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty.
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Cổ phần ưu đãi 

Đây là loại cổ phần cho phép người nắm giữ cổ đông ưu đãi có những ưu đãi hơn so với cổ đông phổ thông. Tính chất những ưu đãi này phụ thuộc vào từng loại cổ phần do công ty phát hành.

 • Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định và pháp luật về chứng khoán.

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ uỷ quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Theo Điều 116 của Luật Doanh Nghiệp 2020, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền và lợi ích sau:

 • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau: biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết đã được Điều lệ công ty quy định; đồng thời được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết đó cho người khác.

2. Cổ phần ưu đãi cổ tức

Theo Điều 117 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Theo Điều 117 của Luật Doanh Nghiệp 2020, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

 • Nhận cổ tức với mức ưu đãi cao hơn; nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, nhận cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • Hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông trừ quyền biểu quyét, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Theo Điều 118 của Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Khoản 2, 3 Điều 118 của Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền sau:

Được yêu cầu công ty hoàn lại vốn; các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Lời kết,

Nếu bạn còn bất cứ những câu hỏi nào liên quan đến công ty cổ phần hay đơn giản cần những sự giúp đỡ và tư vấn về pháp luật, đừng ngại ngần liên hệ với đội ngũ chuyên viên pháp lý của chúng tôi.

Chúc bạn thành công trên con đường sự nghiệp của mình, cảm ơn bạn đã lắng nghe.

Bảng giá dich vụ Xem ngay! hoặc liên hệ: 0984.296.101 - 0973.806.551 - 0967.093.551